Tu Delft Sports?

Tu Delft Sports
Vragen en antwoorden Een vraag stellen Alle vragen bekijken (1)

Is TU Delft elite?

Topsport en studie vragen vaak beiden volledige commitment. Een regulier onderwijsprogramma kan daardoor lastig te combineren zijn met een trainingsprogramma op topsportniveau. De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren en investeert in het ontwikkelen van talent binnen en buiten de collegebanken.

 • Het topsportbeleid van de TU Delft is gericht op het beperken van eventuele studievertraging.
 • Dit academisch jaar hebben 90 studenten een TU Delft-topsportstatus.
 • Onder de topsporters zitten naast vele talenten ook Nederlands-, Europees- en Wereldkampioenen en Olympische deelnemers.
 • Onze topsporters vertegenwoordigen samen een breed scala aan sporten.

Delft staat bekend om haar professionele roeiers, daarnaast wordt ook topsport beoefend in onder andere hockey, judo, voetbal en zeilen.

Hoe heette TU Delft vroeger?

1842 – Oprichting Koninklijke Akademie – De TU Delft komt voort uit de ‘Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor ’s lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel’.

Hoe groot is de TU Delft campus?

Onze campus Dagelijks verblijven er zo’n 27.000 mensen op de campus: studenten, wetenschappers, bezoekers en medewerkers van de universiteit en van bedrijven op de campus. Met een omvang van ruim 161 hectare is de campus groter dan de binnenstad van Delft, en een van de grootste universiteitscampussen ter wereld.

De campus is voorzien van een uitgebreid fiets- en voetgangersnetwerk. De TU Delft campus heeft een groen en parkachtig karakter. Grote delen van de campus zijn daarom alleen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer bereikbaar. Voor de automobilist is er de campusring, een rondweg voor auto’s, om de gehele campus.

Met een goede bewegwijzering op de campusring zijn de centrale parkeerterreinen goed vindbaar. Van daaruit is iedere bestemming te voet bereikbaar. : Onze campus

Hoeveel verdient een professor aan de TU Delft?

Het standaardsalaris voor de functie Professor bij Delft University of Technology is € 63.781 per jaar.

Hoeveel kost TU Delft per jaar?

Student betaalt in 2022 ruim 2200 euro collegegeld Zijn dat willekeurige bedragen? Zeker niet. De verhoging van het wettelijk collegegeld wordt ieder jaar vastgesteld op basis van de zogeheten ‘consumentenprijsindex’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deze index geeft weer hoe duur goederen en diensten zijn, zoals boodschappen, kleding, huur, benzine, verzekeringen en de kapper. Schoenen In april waren de prijzen 1,9 procent hoger dan vorig jaar, aldus het CBS. De prijsontwikkelingen van onder meer motorbrandstof, elektriciteit, gas, kleding en schoenen hadden “een opwaarts effect” op de inflatie.

Als het in dit tempo doorgaat, betalen studenten over ongeveer twintig jaar ruim drieduizend euro. Overigens betaalt niet iedereen hetzelfde tarief. Voor eerstejaars gold ook vóór de coronacrisis al een halvering van het wettelijk collegegeld, net als voor tweedejaars studenten aan lerarenopleidingen.

Hoe rijk is de TU Delft?

Read in English 1. Hoeveel geld gaat er eigenlijk om in de TU? Dat bedrag is elk jaar hoger. In 2019 kwam er zo’n 762 miljoen euro binnen. Een groot deel van dat geld kwam van de Nederlandse overheid: Daarnaast had de universiteit zo’n 402 miljoen euro aan eigen vermogen, Een deel daarvan zit in gebouwen. Het andere deel, zo’n 233 miljoen euro, staat daadwerkelijk op de bankrekening van de universiteit.2. En waar wordt dat geld allemaal aan besteed? Personeel vormt de grootste kostenpost. Vorig jaar is onder leiding van PvdA’er Martin van Rijn het landelijke bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs en onderzoek op de schop gegaan en herverdeeld ten gunste van bèta-opleidingen. Het doel? Onderzoek en onderwijs meer met elkaar in balans brengen.

 1. En dat levert voor de TU ook een ander financieel plaatje op.
 2. De ruim 12 miljoen euro die de universiteit dit jaar heeft ontvangen aan de zogenoemde Van Rijn-gelden worden de komende jaren gestoken in het aantrekken van extra onderwijsgevend personeel en het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen.
 3. Een ander bedrag, 9,3 miljoen euro, is over van de in 2019 uitgekeerde 10,6 miljoen euro uit het sectorplan Bѐta/Techniek.1,3 miljoen euro is al uitgegeven en ook de rest gaat naar wetenschappelijk onderzoek.3.

Hoe heeft de TU afgelopen jaar financieel afgesloten? In tegenstelling tot 2018 heeft de TU het jaar positief afgesloten: 40,6 miljoen euro in de plus om precies te zijn, waar de universiteit uitgegaan was van 14,7 miljoen in de min. Dat het plaatje positiever uitpakt dan verwacht, komt voor een deel door bedragen die de universiteit in 2019 op de valreep ontving.

Deze konden hierdoor niet meer in 2019 worden uitgegeven, maar zullen in 2020 en daarna worden besteed. Neem bijvoorbeeld de ruim 12 miljoen euro aan Van Rijn-gelden die naar het aantrekken van extra onderwijsgevend personeel gaan. Ook de 9 miljoen euro van het sectorplan Bѐta/Techniek wordt in meerdere jaren uitgegeven en draagt bij aan het positieve resultaat.

In de komende jaarverslagen zullen die miljoenen daarom juist voor een negatief bedrag zorgen. Andere bedragen die in het jaarverslag als verklaring staan, zijn meer boekhoudkundig van aard. Zo is er voor 2,1 miljoen euro een waardedaling gecorrigeerd op gebouwen van voorgaande jaren.

Ook zijn in 2019 oude wetenschappelijke projecten nagegaan. Die waren al wetenschappelijk afgesloten, maar nog niet financieel. Daarnaast is er een bedrag voor de kosten van groot onderhoud ‘geactiveerd’, wat betekent dat ze administratief anders zijn verwerkt. Dat levert 3,2 miljoen euro in de plus op.4.

Wat is de impact van corona op de TU-financiën? In Nederland begon de coronacrisis pas in 2020, waardoor de invloed van corona in 2019 volgens Rob Kok van de afdeling financiën ‘nihil’ is. Hoewel het nog niet mogelijk is om de volledige impact van de coronacrisis te berekenen, verwacht het college van bestuur niet dat het financiële voortbestaan van de universiteit op de korte en middellange termijn in gevaar komt.5.

Hoe ziet de financiële toekomst van de TU eruit? Samengevat is het vanaf 2023 nodig om geld te lenen, maar de universiteit blijft wel financieel gezond. Dat is te zien in de zogeheten ‘solvabiliteitsratio’, waarin de verhouding tussen eigen vermogen (plus voorzieningen) en het totale vermogen wordt uitgedrukt.

Die blijft ook na het aangaan van leningen boven de door de overheid gestelde richtlijn van 30 procent. Sterker nog: in 2023 en 2024 is de ratio ongeveer gelijk aan de jaren daarvoor: Hoe kan dat? “Dat is een kunst van niet te veel te lenen en de juiste keuzes maken als het bijvoorbeeld om investeringen gaat”, zegt Kok. Eén van de grootste kostenposten van de komende jaren zijn de noodzakelijke renovaties en de bouw van nieuwe panden.

 • Onderhoud is lang uitgesteld, waardoor de TU er de komende jaren niet meer omheen kan.
 • In het jaarverslag van 2018 ging de universiteit er nog vanuit dat het de komende tien jaar minstens 650 miljoen euro kwijt is aan de bouw van nieuwe en de renovatie van bestaande gebouwen.
 • In het jaarverslag van 2019 staat hetzelfde bedrag, met de kanttekening dat studentenaantallen waarschijnlijk hoger zullen uitvallen dan eerder geschat.

De huisvestingskosten vallen daardoor mogelijk hoger uit. Daarnaast zijn in de schatting de kosten voor eventuele duurzaamheidsmaatregelen niet meegenomen, omdat deze nog niet volledig bekend zijn. De universiteit moet per gebouw onderzoeken welke maatregelen nodig zijn en is daar nog niet klaar mee.

 • Wat de komende jaren wordt bijgebouwd, is vastgelegd in de campusstrategie,
 • Hoewel de details daarvan om aanbestedingsredenen vertrouwelijk zijn, is een deel van de plannen bekend.
 • Zo is de bouw van het nieuwe onderwijsgebouw Echo begonnen.
 • Op de campus development website staan ook een paar andere onderwijsprojecten.

Sport- en cultuurcentrum X krijgt bijvoorbeeld een ‘duurzame facelift’, er zijn plannen voor een parkeergarage aan de Rotterdamseweg en het zwaartepunt van de campus zal uiteindelijk verschuiven van TU Noord naar TU Midden en TU Zuid.

Hoeveel geld krijgt de TU Delft?

Vijf vragen over de TU-financiën

1. Hoe heeft de universiteit 2018 afgesloten?

De TU eindigt 2018 in de min, en wel met 11,7 miljoen euro, vooral door een reservering voor asbestverwijdering. Zo maakt de universiteit het grote achterstallige onderhoud financieel zichtbaar. Studentenaantallen groeien al jaren, de overheidsfinanciering stijgt ook al jaren niet even hard mee.

Om onderwijs en onderzoek zo goed mogelijk door te laten lopen, kiest de TU er daardoor al jaren voor om onderhoud aan gebouwen waar mogelijk uit te stellen, zoveel dat nu zestig procent van het vastgoed in slechte tot zeer slechte staat verkeert. De TU schat dat noodzakelijke renovaties en bouw van nieuwe panden om studenten en medewerkers in te huisvesten de komende tien jaar minstens 650 miljoen euro kosten.

Asbestverwijdering is daarin een nijpend onderdeel. Een reservering van 15,6 miljoen euro voor toekomstige asbestverwijdering is nu de reden dat de TU 2018 negatief afsluit.

2. Hoeveel geld gaat er eigenlijk om in de TU?

Om bovenstaande getallen van iets meer context te voorzien, dit is wat er jaarlijks binnenkomt op de TU: (Bron staafdiagrammen: Jaarverslag 2018) En dit is wat er uit gaat: Daarnaast had de TU in 2018 370 miljoen euro aan reserves, waarvan 187,5 miljoen euro daadwerkelijk op de rekening stond. Meer dan de helft van de reserves zat namelijk vast in stenen. Het geld dat echt uitgegeven kon worden, de 187,5 miljoen euro aan liquide middelen, zal de komende jaren ook uitgegeven worden; aan onderhoud, nieuwbouw en toenemende personeelslasten. Zoals het er nu uitziet, zal de TU financieel gezond blijven. Dat wordt zichtbaar in de zogenoemde ‘solvabiliteitsratio’, waarin de verhouding tussen eigen vermogen en leningen wordt uitgedrukt. Het ministerie van Onderwijs heeft vastgesteld dat die ratio niet onder de 30 procent mag komen. In haar meerjarenraming laat de TU zien daar zelfs in het krappe jaar 2023 ver boven te blijven:

3. De TU kijkt in het financieel jaarverslag over 2018 ook naar de toekomst. Welke onzekerheden spelen er mee?

Om een voorbeeld te noemen: de studentenaantallen. Hoeveel studenten lopen er in Delft rond in verhouding tot het aantal docenten? Het aantal studenten is de afgelopen tien jaar met 68 procent gestegen, het aantal docenten is niet zo hard mee gegroeid.

Die student-staf ratio is de afgelopen tien jaar verslechterd van circa 15 op 1 naar 19 op 1 in 2019. Dat is een gemiddelde. Er zijn afdelingen waar de verhouding momenteel 35 op 1 is. Dat leidt tot een steeds meer beklaagde hoge werkdruk, mede doordat nieuw personeel niet zomaar is gevonden. Zelfs al is er geld beschikbaar.

En héb je nieuwe docenten, dan wordt van hen verwacht dat ze onderzoek doen waarvoor meer promovendi en postdocs moeten worden aangetrokken en er in het kielzog meer ondersteuning, infrastructuur en faciliteiten nodig zijn. Waardoor de werkdruk weer stijgt.

 1. De TU houdt er momenteel geen rekening mee, maar wie kan met zekerheid zeggen dat het aantal studenten de komende tien jaar niet weer keihard stijgt? Het is, met andere woorden, moeilijk te voorspellen hoeveel het zal kosten om die werkdruk structureel te bestrijden.
 2. Daarom zijn de toekomstige kosten daarvoor nog niet meegenomen in de ramingen, zoals dat in het jaarverslag 2018 is opgeschreven.

Inmiddels is de TU verder in haar onderzoek en is er een globaal – nog vertrouwelijk – beeld, dat momenteel wordt besproken met het ministerie.

4. Vastgoed gaat minstens 650 miljoen euro kosten voor de komende tien jaar. Waar gaat dat geld – naast asbestbestrijding – heen?

Lees verder onder de foto. Tu Delft Sports De TU zal de komende jaren geld besteden aan onderwijsgebouw Echo. (Foto: Marjolein van der Veldt) De campusstrategie van de TU Delft is om aanbestedingsredenen vertrouwelijk. Op de staan wel wat voorbeelden van projecten die al zijn aanbesteed, zoals de opknapbeurt voor collegezalen bij Civiele Techniek en Geowetenschappen en de parkeergarage P-Sports.

 • Daarnaast zijn er plannen voor een parkeergarage aan de Rotterdamseweg, een onderwijsgebouw met de naam Echo, een geothermiebron voor verwarming van de campus en nieuwe horeca bij Industrieel Ontwerpen.
 • Ook in de vastgoedontwikkeling is de onzekerheid groot.
 • In het gekozen vastgoed-toekomstscenario richt de TU zich op wat echt moet gebeuren met het accent op projecten die ‘maximale toegevoegde waarde’ geven.

Veel projecten kunnen niet meer wachten ‘vanwege de staat van de huidige gebouwen, de daarmee gepaard gaande hoge (toekomstige) onderhouds- en energiekosten, en de kwaliteits- en duurzaamheidseisen die aan hedendaagse onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten worden gesteld’.

5. Uit het financieel jaarverslag ontstaat het beeld van een universiteit die moeilijke tijden tegemoet gaat. Zal de roep om meer geld effect sorteren in Den Haag?

Natuurlijk zal de rijksbijdrage groeien, maar de universiteit durft nog geen rekening te houden met een voldoende stijging, getuige de meerjarenbegroting. Kreeg de TU in 2018 403 miljoen euro direct van het rijk, in 2023 verwacht de universiteit maar 20 miljoen euro meer.

 1. Dat, terwijl de personeelslasten alleen al in diezelfde periode stijgen met 41 miljoen euro, is de verwachting.
 2. Bovendien voorziet de universiteit in die periode geen verdere groei van werk in opdracht van derden.
 3. Overigens zijn er inkomsten die nu niet in de meerjarenbegroting staan.
 4. Neem de miljoenen die voortkomen uit de zogenoemde sectorplannen.

Vorig jaar liet de minister weten vanaf 2020 70 miljoen euro vrij te zullen maken specifiek voor technisch onderzoek en opleidingen. De TU is altijd blij met extra geld voor onderzoek, maar rekent zich allerminst rijk. In het jaarverslag schrijft ze: “Aangezien deze extra middelen alleen dekking bieden voor nieuwe plannen, zal het toevoegen van deze middelen geen oplossing bieden voor de bestaande financiële uitdagingen van de TU Delft.” Wat dat betreft bieden de adviezen van de commissie-Van Rijn, waarin geld over de universiteiten wordt herverdeeld ten gunste van bèta-opleidingen, meer hoop voor de TU.

See also:  Is Ea Sports Down?

Kan je naar TU Delft met HAVO?

Veelgestelde vragen Hoe kan ik me inschrijven? voor een studie aan de TU Delft doe je via Studielink (). Nadat je ‘voorinschrijving’ daar is verwerkt, krijg je bericht van de TU Delft met daarin verdere informatie en formulieren waarmee je je inschrijving kunt voltooien.

 1. Alle informatie omtrent inschrijving bij de TU kan je vinden op,
 2. Voor de bacheloropleiding Aerospace Engineering geldt een Numerus Fixus.
 3. Dit betekent dat je voor toelating verplicht bent deel te nemen aan een,
 4. Houd er rekening mee dat je je voor deze opleiding voor 15 januari moet hebben aangemeld bij,

Kijk op de website van voor meer informatie. Kan ik in het voorjaar beginnen? Nee, je kan alleen in September aan zowel de BSc als de MSc programma’s beginnen. Moet ik met een N&G profiel Wiskunde B / Wiskunde D als keuzevak hebben? Als je over een VWO diploma, profiel Natuur & Gezondheid beschikt kan je je inschrijven, wel dien je te beschikken over wiskunde B en natuurkunde.

Je hebt een VWO-diploma N&T. Met een VWO-diploma N&G of HAVO/MBO vooropleiding moet je voorafgaand aan de inschrijving deficiënties ten opzichte van het VWO-niveau weggewerkt hebben voor de vakken wiskunde B en Natuurkunde. Deficiënties kunnen worden opgeheven door tentamen te doen bij het Boswell Instituut, de Open Universiteit, e.d., die hiervoor ook cursussen aanbieden. Kijk op de voor meer informatie.

In alle gevallen is deelname aan de verplicht alvorens aan de BSc Aerospace Engineering te mogen beginnen. De vraag is echter of dit de beste route tot de Msc in Aerospace Engineering van de TU Delft is. In de praktijk is tot nu toe gebleken dat de uitval onder de studenten die met een hbo-propedeuse bij L&R instromen zeer hoog is.

Het wordt om die reden door de studieadviseurs van Aerospace Engineering aan de TU Delft aangeraden om met een havo-achtergrond eerst de Bacheloropleiding op de hogeschool (Aviation dan wel Luchtvaarttechnologie) te volgen en af te ronden. Daarna kan je via het eenjarig schakelprogramma, schakelen naar de Master Aerospace Engineering.

Meer informatie over het schakelprogramma na je studie Aviation vind je op de, Kan met een propedeuse Aviation van de hogeschool van Amsterdam beginnen aan deze bachelor? Met een propedeuse Luchtvaarttechniek van Inholland of Aviation Hogeschool Amsterdam ben je toelaatbaar tot de BSc Aerospace Engineering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Je hebt een VWO-diploma N&T. Met een VWO-diploma N&G of HAVO/MBO vooropleiding moet je voorafgaand aan de inschrijving deficiënties ten opzichte van het VWO-niveau weggewerkt hebben voor de vakken wiskunde B en Natuurkunde. Deficiënties kunnen worden opgeheven door tentamen te doen bij het Boswell Instituut, de Open Universiteit, e.d., die hiervoor ook cursussen aanbieden. Kijk op de voor meer informatie.

In alle gevallen is deelname aan de verplicht alvorens aan de BSc Aerospace Engineering te mogen beginnen. De vraag is echter of dit de beste route tot de Msc in Aerospace Engineering van de TU Delft is. In de praktijk is tot nu toe gebleken dat de uitval onder de studenten die met een hbo-propedeuse bij L&R instromen zeer hoog is.

Het wordt om die reden door de studieadviseurs van Aerospace Engineering aan de TU Delft aangeraden om met een havo-achtergrond eerst de Bacheloropleiding op de hogeschool (Aviation dan wel Luchtvaarttechnologie) te volgen en af te ronden. Daarna kan je via het eenjarig schakelprogramma, schakelen naar de Master Aerospace Engineering.

Meer informatie over het schakelprogramma na je studie Aviation vind je op de, Hoe kan ik tot Aerospace Engineering worden toegelaten als ik geen VWO diploma heb met N&T of N&G? Als je dit VWO diploma niet hebt, zijn er de volgende mogelijkheden:

Je doet staatsexamen vwo natuur&techniek. Om je hierop voor te bereiden zou je een of een (avond)opleiding voor volwassenen kunnen volgen of een e-cursus, bijvoorbeeld bij het, Je doet een colloquium doctum (CD) aan de TU Delft. Om in aanmerking te komen voor het colloquium doctum moet je 21 jaar of ouder zijn. Het colloquium doctum bestaat uit drie onderdelen: twee schriftelijke toetsen (een voor wiskunde en een voor natuurkunde) en een mondeling deel waarvoor je wordt opgeroepen als je beide toetsen hebt voltooid. De toetsen vinden plaats in januari, juni en augustus. Voor meer informatie over het CD op de TU Delft, de toetsingsdata en hoe je hier het beste op voor te bereiden kun je contact opnemen via de, Je doet een hbo-propedeuse van een verwante studie als je op grond van je HAVO profiel tot 1 van deze opleidingen wordt toegelaten. Hiervoor zal je contact met de hbo-instelling moeten opnemen. Met verwante studies worden bedoeld de technische hbo-opleidingen. Luchtvaarttechnologie (Inholland te Delft) en Aviation (Hogeschool van Amsterdam) sluiten het beste aan op Aerospace Engineering aan de TU Delft. Je voltooit een van bovengenoemde hbo-opleiding en doet ofwel de doorstroomminor tijdens je hbo of het schakelprogramma (premaster programme) na je hbo om in te kunnen stromen in de masteropleiding van Aerospace Engineering.

Is er een bindend studie advies? Sinds het collegejaar 2010-2011 geldt er een bindend studie advies voor de studie Aerospace Engineering aan de TU Delft. Dit betekent dat een student na een jaar een minimaal aantal studiepunten, 45 ECTS, behaald moet hebben om door te kunnen studeren in het tweede jaar.

Gedurende het eerste jaar krijgt de student op een aantal vaste momenten begeleiding en terugkoppeling, en eventueel advies over alternatieven als de studie onverhoopt toch niet de juiste keuze blijkt te zijn geweest. Hoeveel uur heb je college in je eerste jaar? Het van het eerste jaar zit erg vol. Een normale collegedag begint om 8.45u en eindigt om 17.30u.

Gemiddeld spenderen studenten 30 uur per week op de faculteit exclusief zelfstudietijd. De lessen zijn meestal niet verplicht, maar voor veel practica en projecten geldt wel een aanwezigheidsplicht. Hoe lang doen studenten over hun studie? De gemiddelde studieduur ligt op ongeveer 7 jaar (BSc + MSc).

Voor een opleiding van officieel 5 jaar kan dit erg lang lijken. Er zijn verschillende reden voor deze verlenging. Sommige studenten kiezen ervoor om hun vakken meer te spreiden, gaan op een extra lange stage, werken (veel) naast hun studie of zijn buiten hun studie met activiteiten bezig. Heel wat Delftse studenten zijn lid bij een studenten-, studie- of sportvereniging en steken ook daar naast hun studie veel tijd in.

Welke vakken worden in het eerste jaar gegeven? Het eerstejaars vakkenpakket bestaat uit de volgende vakken:

Exploring Aerospace Engineering Introduction to Aerospace Engineering I/II Personal and Professional Development Aerospace Design and Systems Engineering Elements I Materials and Structures for Aircraift and Spacecraft Design and Construction Engineering Drawing Programming I Statics Physics I/II Dynamics Calculus I/II Linear Algebra

De vakken in je eerste jaar zijn onder te verdelen in drie groepen; Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek vakken, algemene techniek vakken en wiskunde en natuurkunde vakken. In je tweede en derde jaar krijg je steeds minder wis- en natuurkunde vakken en steeds meer luchtvaart- en ruimtevaart vakken.

 • Wanneer moet ik een specialisatie kiezen? De eerste drie jaar vormen de Bachelor opleiding.
 • Tijdens deze drie jaar krijg je een algemene opleiding.
 • Het eerste semester van het 3de jaar doe je een minor: een verbredend vakkenpakket.
 • Je kunt een minor kiezen bij elke faculteit binnen en buiten de TU.
 • De minor mag overal over gaan, van Spaans tot Natuurkunde.

Meer informatie vind je op minors.tudelft.nl. Na je Bachelor moet je een Master kiezen. Afhankelijk van de mastertrack en het profiel wat je gekozen hebt krijg je een bepaald vakkenpakket dat je aanvult met keuzevakken. Welke afstudeerrichtingen zijn er? Binnen de kun je kiezen uit vijf tracks, waarbinnen je weer kunt kiezen uit verschillende profielen.

Aerodynamics and Wind Energy Flight Performance and Propulsion

Flight Performance Propulsion and Power

Aerospace Structures and Materials

Materials Structures Manufacturing Durability

Control and Operations

Control and Simulation Aircraft Noise and Climate Effects Air Transport Operations

Spaceflight

Space Engineering Space Exploration

Meer informatie over de mastertracks en de vakken die je binnen de profielen kunt volgen is te vinden op de website van, Welke taal wordt er gesproken op de opleiding? De volledige Bacheloropleiding wordt in het Engels aangeboden. Het Nederlandstalige programma is geschrapt.

An ik ook piloot/astronaut worden? Nee. Deze opleiding biedt geen perspectieven in deze richting. Sommige studenten (afgestudeerden) beginnen na hun diploma nog aan een pilotenopleiding maar dat komt niet vaak voor. Tot vandaag zijn er ook nog geen astronauten bij ons afgestudeerd. Wat voor een laptop heb ik nodig en waar kan ik deze halen? De TU Delft is een laptop project gestart speciaal voor eerstejaars studenten.

Meer informatie over dit project vind je, Hier staan ook de specificaties van de laptop die je via dit laptopproject kan kopen. Het is overigens niet verplicht om je laptop via de TU aan te schaffen. De meeste studenten vinden een kamer via het instemmingsysteem.

 • Als er in een huis een kamer vrijkomt komen alle geïnteresseerden op een avond langs en beslissen de overige huisgenoten wie de vrijgekomen kamer krijgt.
 • Dit kan soms vrij lastig zijn in de drukke periodes waar er soms meer dan 30 mensen voor dezelfde kamer komen.
 • Een andere optie is om bij een hospita in te trekken.

Op verschillende plaatsen kan je de aanbiedingen voor kamers vinden. Kijk daarom regelmatig op de website van de, de Delftse studenten huisvestingsorganisatie, schrijf je in bij de kamerwinkel (in de aula van de TU Delft), kijk bij boekenhandel Waltman en eventueel in delftse bladen (Delftsche courant) voor hospita-aanbiedingen.

Een meeloopdag is een door de Faculteit Aerospace Engineering georganiseerde dag waarop je kennismaakt met de studie en de faculteit. In een groep van ongeveer 40 man krijg je een presentatie van een student over de faculteit, volg je proefcolleges (speciaal gehouden voor de meeloopdag door een professor van de faculteit), woon je een echt eerstejaarscollege bij en doe je een luchtvaart- of ruimtevaart workshop.

Hoe meld ik mij aan voor een activiteit en welke activiteiten zijn er? Via kan je je aanmelden voor de meeloopdagen en open dagen. : Veelgestelde vragen

Wat is de oudste universiteit van Nederland?

De Universiteit Leiden is de eerste universiteit van Nederland. Willem van Oranje schonk in 1575 aan Leiden de Academia Lugduno Batava vanwege, zo wordt aangenomen, het moedige verzet van de stad tijdens het beleg van Spanje.

Hoe noem je iemand die in Delft woont?

Delftenaar is tegenwoordig in de volksmond de meestgebruikte term, voor zowel Delftenaren als Delvenaren. Bekende Delvenaren uit de geschiedenis zijn bijvoorbeeld Fredrik Hendrik van Oranje, Hugo de Groot en Johannes Vermeer. Bekende Delvenaren van nu zijn wiskundige Ionica Smeets en tennisspeelster Michaëlla Krajicek.

Waar staat TU Delft bekend om?

De TU Delft werkt samen met veel andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om haar hoge standaard van onderzoek en onderwijs. Bij de TU Delft zoeken we naar slimme, grensverleggende oplossingen voor maatschappelijke problemen. kennisverwerving is geen doel op zich.

Wat is de grootste universiteit in Nederland?

Universiteit van Amsterdam – De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingenaanbod. bekijk 314 opleidingen, 32588 studenten

Hoe vaak mag je herkansen TU Delft?

Extra individuele tentamenkans Een student mag per studiejaar maximaal twee keer deelnemen aan een (deel)tentamen van een vak. De examencommissie kan in zeldzame gevallen afwijken van deze regels en op grond van individuele bijzondere omstandigheden* bepalen dat een student in aanmerking komt voor een extra tentamenkans.

Dit is vastgelegd in artikel 16.4 van het, Bij het nemen van het besluit maakt de examencommissie altijd een afweging tussen de belangen van de student en die van de organisatie. Het maken, afnemen en beoordelen van een extra toets vergt namelijk overuren van de examinator. Kijk op de volgende tab voor de criteria.

*Voorbeeld van individuele bijzondere omstandigheden: 1. De student mist het tentamen vanwege een spoedopname in het ziekenhuis n.a.v. een ongeluk. Voorbeeld van bijzondere omstandigheid: 2. Het studievermogen van de student is tijdens de onderwijs- en toetsperiode aangetast door de plots gewijzigde omstandigheden van de Covid-lockdown.

Voorbeeld van individuele omstandigheid: 3. De student mist diens toets vanwege griep/ gemiste trein/ lekke band. Waarom niet? Helaas zijn de uitzonderlijke omstandigheden onder 2. op iedereen van invloed. De organisatie kan in zo’n geval besluiten om actie te ondernemen, maar studenten komen niet in aanmerking voor extra individuele tentamenkansen.

De student onder 3. heeft pech; vervelend maar niet bijzonder. Het is te verwachten dat elke student tijdens diens studie wel eens de trein mist of griep heeft. TU Delft biedt jaarlijks 2 tentamenkansen aan zodat studenten normaliter zonder studievertraging kunnen afstuderen.

Kan je gratis parkeren bij TU Delft?

Betalen tussen 12.00 en 24.00 uur – Op alle openbare parkeerplaatsen op de campus (parkeergebied TU) geldt mix-parkeren. Dit betekent dat u tijdens betaaltijden alleen mag parkeren tegen betaling of met een vergunning. De betaaltijden zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 24.00 uur.

Wat is het verschil tussen een professor en hoogleraar?

Professor – Professor ( afkorting : Prof.) is in Nederland de aanspreektitel voor een hoogleraar, terwijl het in Vlaanderen de aanspreektitel is van ieder die aan een academische instelling (universiteit of hogeschool) doceert. Zo worden in Vlaanderen zowel een docent, hoofddocent, hoogleraar, gewoon hoogleraar als buitengewoon hoogleraar, met professor aangesproken.

De term professor stamt af uit het Latijn (‘profiteri’ dan wel ‘professus’) en de oorspronkelijke betekenis hierbij is diegene die de professie van het openbare lesgeven uitoefent. Tevens betekent het hij die publiekelijk claimt een expert te zijn. In Franstalig België kan professeur zowel ‘ hoogleraar ‘ als ‘onderwijzer’ betekenen.

De titel professor geniet noch in België noch in Nederland overigens wettelijke bescherming; iedereen kan zich zonder juridische consequenties professor (laten) noemen. Professor is dan ook slechts de aanspreektitel van een beroepsbeoefenaar, geen academische graad of titel,

See also:  Are Sports Bras More Comfortable?

Als een hoogleraar met emeritaat (‘ pensioen ‘) is, mag hij de functieaanduiding prof. blijven gebruiken, maar hij heeft tevens het recht gekregen om het bijvoeglijk naamwoord emeritus ( Latijn voor ‘uitgediend’) aan zijn functietitel toe te voegen : em. prof. dr.J.A, Smit. (voorkeur) of prof. em. dr.J.A,

Smit. Alhoewel prof.dr.em. ook voorkomt is dit de minst verkieslijke volgorde; emeritus is geen academische titel en bijgevolg kan de afkorting em. niet na dr. staan. Bovendien zou de volgorde dr. em. de suggestie kunnen wekken dat emeritus op doctor slaat, wat niet zinvol is.

Iemand kan immers niet worden gepensioneerd in een academische graad (doctor). Daaronder zijn er aan universiteiten nog de functies van universitair docent en universitair hoofddocent. Aangezien zij geen hoogleraarschap bekleden worden zij niet aangesproken met ‘ professor ‘. In de Angelsaksische landen worden universitair docenten aangeduid als assistant professor en universitair hoofddocenten als associate professor, waarbij ze wel gewoon worden aangesproken met de ambtstitel ‘ professor ‘.

Vroeger kenden universiteiten ook nog lectoren (in ‘rang’ direct onder hoogleraar ), maar deze functie is nu de benaming voor het hogeschoolequivalent van de hoogleraar,

Wat verdient een hoogleraar netto?

Het gemiddelde salaris voor a hoogleraar (m/v) is € 7.348 per maand in Nederland.60 salarissen doorgegeven, bijgewerkt om 4 april 2023.

Wat verdient een leraar op het HBO?

Wat je precies gaat verdienen als hbo-docent hangt af van je ervaring en welke taken je hebt. Als fulltime hbo-docent verdien je gemiddeld tussen de 3.561 en 5.564 euro bruto per maand. Per jaar is dat 59.124 euro bruto, wanneer je 40 uur per week werkt.

Hoeveel vrouwen op TU Delft?

Meer vrouwen geven leiding bij universiteiten De meeste decanen en instituutsdirecteuren zijn nog altijd man. Dat geldt ook voor leden van de colleges van bestuur en de raden van toezicht. Maar er komen steeds meer vrouwen bij, ziet het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Opmars In leidinggevende functies zijn vrouwen in opmars. Van alle decanen is inmiddels 20,3 procent vrouw, tegen 14,7 procent in 2017. Zo’n stijging is er ook onder directeuren van onderwijsinstituten (van 34,8 naar 39,9 procent) en van onderzoeksinstituten (van 7,5 procent naar 17,6 procent). In de raden van toezicht zitten 31 vrouwen en 41 mannen, een lichte toename ten opzichte van vorig jaar.

In drie raden hebben vrouwen de meerderheid en in twee raden is het gelijk verdeeld. Mannen vormen de meerderheid in de negen overige raden van toezicht. Aan het roer Alleen de colleges van bestuur onttrekken zich aan de trend. Het gaat zelfs de andere kant op.

Van de 41 bestuurders zijn er 14 vrouw: drie minder dan vorig jaar. Enkel aan de Universiteit van Amsterdam vormen twee vrouwen en één man het college van bestuur. Elders zijn het steevast twee mannen en een vrouw. Bij de Open Universiteit is zelfs die ene vrouw er niet: daar staan twee mannen aan het roer.

TU Delft De cijfers komen uit de nieuwe monitor vrouwelijke hoogleraren, die woensdagmiddag om 13 uur live werd op YouTube. Daarin staat ook de van het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten beschreven. Aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden daalde het percentage vrouwelijke hoogleraren zelfs licht, al staat met name Leiden nog altijd hoog in het rijtje van universiteiten waar veel vrouwen een leerstoel bekleden.

 1. De vier technische universiteiten tellen nog altijd relatief de minste vrouwelijke hoogleraren, met de TU Delft als nieuwe hekkensluiter.
 2. In Delft was in 2019 16,9 procent vrouw, tegen 16,1 procent in 2018.
 3. Opvallend is dat vrouwelijke hoogleraren volgens de monitor minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s: ze zijn vaak lager ingeschaald.

Wie weet ligt dat aan hun leeftijd: vrouwelijke hoogleraren zijn meestal jonger. De universiteiten hebben nieuwe streefcijfers voor de percentages vrouwelijke hoogleraren vastgesteld. In 2025 zou 31,2 procent van de profs vrouw moeten zijn, van 37 procent in Maastricht tot 25 procent aan de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente.

Hoeveel mensen zitten er op TU Delft?

Top onderwijs- en onderzoek staan centraal bij de oudste en grootste technische universiteit van Nederland. Onze 8 faculteiten bieden 16 bachelor- en meer dan 30 masteropleidingen. Onze ruim 25.000 studenten en 6.000 medewerkers delen een fascinatie voor wetenschap, design en techniek. Onze gezamenlijke missie: impact voor een betere samenleving.

Hoe werkt collegegeld?

Wettelijk collegegeld betalen – U betaalt wettelijk collegegeld als u voldoet aan de voorwaarden, U staat bijvoorbeeld ingeschreven bij een hogeschool of universiteit die door de overheid wordt bekostigd. De meeste studenten betalen wettelijk collegegeld. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld, De hoogte is aan alle onderwijsinstellingen gelijk.

Hoe rijk is de TU Delft?

Read in English 1. Hoeveel geld gaat er eigenlijk om in de TU? Dat bedrag is elk jaar hoger. In 2019 kwam er zo’n 762 miljoen euro binnen. Een groot deel van dat geld kwam van de Nederlandse overheid: Daarnaast had de universiteit zo’n 402 miljoen euro aan eigen vermogen, Een deel daarvan zit in gebouwen. Het andere deel, zo’n 233 miljoen euro, staat daadwerkelijk op de bankrekening van de universiteit.2. En waar wordt dat geld allemaal aan besteed? Personeel vormt de grootste kostenpost. Vorig jaar is onder leiding van PvdA’er Martin van Rijn het landelijke bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs en onderzoek op de schop gegaan en herverdeeld ten gunste van bèta-opleidingen. Het doel? Onderzoek en onderwijs meer met elkaar in balans brengen.

En dat levert voor de TU ook een ander financieel plaatje op. De ruim 12 miljoen euro die de universiteit dit jaar heeft ontvangen aan de zogenoemde Van Rijn-gelden worden de komende jaren gestoken in het aantrekken van extra onderwijsgevend personeel en het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen. Een ander bedrag, 9,3 miljoen euro, is over van de in 2019 uitgekeerde 10,6 miljoen euro uit het sectorplan Bѐta/Techniek.1,3 miljoen euro is al uitgegeven en ook de rest gaat naar wetenschappelijk onderzoek.3.

Hoe heeft de TU afgelopen jaar financieel afgesloten? In tegenstelling tot 2018 heeft de TU het jaar positief afgesloten: 40,6 miljoen euro in de plus om precies te zijn, waar de universiteit uitgegaan was van 14,7 miljoen in de min. Dat het plaatje positiever uitpakt dan verwacht, komt voor een deel door bedragen die de universiteit in 2019 op de valreep ontving.

Deze konden hierdoor niet meer in 2019 worden uitgegeven, maar zullen in 2020 en daarna worden besteed. Neem bijvoorbeeld de ruim 12 miljoen euro aan Van Rijn-gelden die naar het aantrekken van extra onderwijsgevend personeel gaan. Ook de 9 miljoen euro van het sectorplan Bѐta/Techniek wordt in meerdere jaren uitgegeven en draagt bij aan het positieve resultaat.

In de komende jaarverslagen zullen die miljoenen daarom juist voor een negatief bedrag zorgen. Andere bedragen die in het jaarverslag als verklaring staan, zijn meer boekhoudkundig van aard. Zo is er voor 2,1 miljoen euro een waardedaling gecorrigeerd op gebouwen van voorgaande jaren.

 1. Ook zijn in 2019 oude wetenschappelijke projecten nagegaan.
 2. Die waren al wetenschappelijk afgesloten, maar nog niet financieel.
 3. Daarnaast is er een bedrag voor de kosten van groot onderhoud ‘geactiveerd’, wat betekent dat ze administratief anders zijn verwerkt.
 4. Dat levert 3,2 miljoen euro in de plus op.4.

Wat is de impact van corona op de TU-financiën? In Nederland begon de coronacrisis pas in 2020, waardoor de invloed van corona in 2019 volgens Rob Kok van de afdeling financiën ‘nihil’ is. Hoewel het nog niet mogelijk is om de volledige impact van de coronacrisis te berekenen, verwacht het college van bestuur niet dat het financiële voortbestaan van de universiteit op de korte en middellange termijn in gevaar komt.5.

Hoe ziet de financiële toekomst van de TU eruit? Samengevat is het vanaf 2023 nodig om geld te lenen, maar de universiteit blijft wel financieel gezond. Dat is te zien in de zogeheten ‘solvabiliteitsratio’, waarin de verhouding tussen eigen vermogen (plus voorzieningen) en het totale vermogen wordt uitgedrukt.

Die blijft ook na het aangaan van leningen boven de door de overheid gestelde richtlijn van 30 procent. Sterker nog: in 2023 en 2024 is de ratio ongeveer gelijk aan de jaren daarvoor: Hoe kan dat? “Dat is een kunst van niet te veel te lenen en de juiste keuzes maken als het bijvoorbeeld om investeringen gaat”, zegt Kok. Eén van de grootste kostenposten van de komende jaren zijn de noodzakelijke renovaties en de bouw van nieuwe panden.

Onderhoud is lang uitgesteld, waardoor de TU er de komende jaren niet meer omheen kan. In het jaarverslag van 2018 ging de universiteit er nog vanuit dat het de komende tien jaar minstens 650 miljoen euro kwijt is aan de bouw van nieuwe en de renovatie van bestaande gebouwen. In het jaarverslag van 2019 staat hetzelfde bedrag, met de kanttekening dat studentenaantallen waarschijnlijk hoger zullen uitvallen dan eerder geschat.

De huisvestingskosten vallen daardoor mogelijk hoger uit. Daarnaast zijn in de schatting de kosten voor eventuele duurzaamheidsmaatregelen niet meegenomen, omdat deze nog niet volledig bekend zijn. De universiteit moet per gebouw onderzoeken welke maatregelen nodig zijn en is daar nog niet klaar mee.

 1. Wat de komende jaren wordt bijgebouwd, is vastgelegd in de campusstrategie,
 2. Hoewel de details daarvan om aanbestedingsredenen vertrouwelijk zijn, is een deel van de plannen bekend.
 3. Zo is de bouw van het nieuwe onderwijsgebouw Echo begonnen.
 4. Op de campus development website staan ook een paar andere onderwijsprojecten.

Sport- en cultuurcentrum X krijgt bijvoorbeeld een ‘duurzame facelift’, er zijn plannen voor een parkeergarage aan de Rotterdamseweg en het zwaartepunt van de campus zal uiteindelijk verschuiven van TU Noord naar TU Midden en TU Zuid.

Hoeveel geld krijgt de TU Delft?

Vijf vragen over de TU-financiën

1. Hoe heeft de universiteit 2018 afgesloten?

De TU eindigt 2018 in de min, en wel met 11,7 miljoen euro, vooral door een reservering voor asbestverwijdering. Zo maakt de universiteit het grote achterstallige onderhoud financieel zichtbaar. Studentenaantallen groeien al jaren, de overheidsfinanciering stijgt ook al jaren niet even hard mee.

 1. Om onderwijs en onderzoek zo goed mogelijk door te laten lopen, kiest de TU er daardoor al jaren voor om onderhoud aan gebouwen waar mogelijk uit te stellen, zoveel dat nu zestig procent van het vastgoed in slechte tot zeer slechte staat verkeert.
 2. De TU schat dat noodzakelijke renovaties en bouw van nieuwe panden om studenten en medewerkers in te huisvesten de komende tien jaar minstens 650 miljoen euro kosten.

Asbestverwijdering is daarin een nijpend onderdeel. Een reservering van 15,6 miljoen euro voor toekomstige asbestverwijdering is nu de reden dat de TU 2018 negatief afsluit.

2. Hoeveel geld gaat er eigenlijk om in de TU?

Om bovenstaande getallen van iets meer context te voorzien, dit is wat er jaarlijks binnenkomt op de TU: (Bron staafdiagrammen: Jaarverslag 2018) En dit is wat er uit gaat: Daarnaast had de TU in 2018 370 miljoen euro aan reserves, waarvan 187,5 miljoen euro daadwerkelijk op de rekening stond. Meer dan de helft van de reserves zat namelijk vast in stenen. Het geld dat echt uitgegeven kon worden, de 187,5 miljoen euro aan liquide middelen, zal de komende jaren ook uitgegeven worden; aan onderhoud, nieuwbouw en toenemende personeelslasten. Zoals het er nu uitziet, zal de TU financieel gezond blijven. Dat wordt zichtbaar in de zogenoemde ‘solvabiliteitsratio’, waarin de verhouding tussen eigen vermogen en leningen wordt uitgedrukt. Het ministerie van Onderwijs heeft vastgesteld dat die ratio niet onder de 30 procent mag komen. In haar meerjarenraming laat de TU zien daar zelfs in het krappe jaar 2023 ver boven te blijven:

3. De TU kijkt in het financieel jaarverslag over 2018 ook naar de toekomst. Welke onzekerheden spelen er mee?

Om een voorbeeld te noemen: de studentenaantallen. Hoeveel studenten lopen er in Delft rond in verhouding tot het aantal docenten? Het aantal studenten is de afgelopen tien jaar met 68 procent gestegen, het aantal docenten is niet zo hard mee gegroeid.

Die student-staf ratio is de afgelopen tien jaar verslechterd van circa 15 op 1 naar 19 op 1 in 2019. Dat is een gemiddelde. Er zijn afdelingen waar de verhouding momenteel 35 op 1 is. Dat leidt tot een steeds meer beklaagde hoge werkdruk, mede doordat nieuw personeel niet zomaar is gevonden. Zelfs al is er geld beschikbaar.

En héb je nieuwe docenten, dan wordt van hen verwacht dat ze onderzoek doen waarvoor meer promovendi en postdocs moeten worden aangetrokken en er in het kielzog meer ondersteuning, infrastructuur en faciliteiten nodig zijn. Waardoor de werkdruk weer stijgt.

De TU houdt er momenteel geen rekening mee, maar wie kan met zekerheid zeggen dat het aantal studenten de komende tien jaar niet weer keihard stijgt? Het is, met andere woorden, moeilijk te voorspellen hoeveel het zal kosten om die werkdruk structureel te bestrijden. Daarom zijn de toekomstige kosten daarvoor nog niet meegenomen in de ramingen, zoals dat in het jaarverslag 2018 is opgeschreven.

See also:  Which Sport Has The Most Fans?

Inmiddels is de TU verder in haar onderzoek en is er een globaal – nog vertrouwelijk – beeld, dat momenteel wordt besproken met het ministerie.

4. Vastgoed gaat minstens 650 miljoen euro kosten voor de komende tien jaar. Waar gaat dat geld – naast asbestbestrijding – heen?

Lees verder onder de foto. Tu Delft Sports De TU zal de komende jaren geld besteden aan onderwijsgebouw Echo. (Foto: Marjolein van der Veldt) De campusstrategie van de TU Delft is om aanbestedingsredenen vertrouwelijk. Op de staan wel wat voorbeelden van projecten die al zijn aanbesteed, zoals de opknapbeurt voor collegezalen bij Civiele Techniek en Geowetenschappen en de parkeergarage P-Sports.

 1. Daarnaast zijn er plannen voor een parkeergarage aan de Rotterdamseweg, een onderwijsgebouw met de naam Echo, een geothermiebron voor verwarming van de campus en nieuwe horeca bij Industrieel Ontwerpen.
 2. Ook in de vastgoedontwikkeling is de onzekerheid groot.
 3. In het gekozen vastgoed-toekomstscenario richt de TU zich op wat echt moet gebeuren met het accent op projecten die ‘maximale toegevoegde waarde’ geven.

Veel projecten kunnen niet meer wachten ‘vanwege de staat van de huidige gebouwen, de daarmee gepaard gaande hoge (toekomstige) onderhouds- en energiekosten, en de kwaliteits- en duurzaamheidseisen die aan hedendaagse onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten worden gesteld’.

5. Uit het financieel jaarverslag ontstaat het beeld van een universiteit die moeilijke tijden tegemoet gaat. Zal de roep om meer geld effect sorteren in Den Haag?

Natuurlijk zal de rijksbijdrage groeien, maar de universiteit durft nog geen rekening te houden met een voldoende stijging, getuige de meerjarenbegroting. Kreeg de TU in 2018 403 miljoen euro direct van het rijk, in 2023 verwacht de universiteit maar 20 miljoen euro meer.

 • Dat, terwijl de personeelslasten alleen al in diezelfde periode stijgen met 41 miljoen euro, is de verwachting.
 • Bovendien voorziet de universiteit in die periode geen verdere groei van werk in opdracht van derden.
 • Overigens zijn er inkomsten die nu niet in de meerjarenbegroting staan.
 • Neem de miljoenen die voortkomen uit de zogenoemde sectorplannen.

Vorig jaar liet de minister weten vanaf 2020 70 miljoen euro vrij te zullen maken specifiek voor technisch onderzoek en opleidingen. De TU is altijd blij met extra geld voor onderzoek, maar rekent zich allerminst rijk. In het jaarverslag schrijft ze: “Aangezien deze extra middelen alleen dekking bieden voor nieuwe plannen, zal het toevoegen van deze middelen geen oplossing bieden voor de bestaande financiële uitdagingen van de TU Delft.” Wat dat betreft bieden de adviezen van de commissie-Van Rijn, waarin geld over de universiteiten wordt herverdeeld ten gunste van bèta-opleidingen, meer hoop voor de TU.

Waar staat TU Delft bekend om?

De TU Delft werkt samen met veel andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om haar hoge standaard van onderzoek en onderwijs. Bij de TU Delft zoeken we naar slimme, grensverleggende oplossingen voor maatschappelijke problemen. kennisverwerving is geen doel op zich.

Kan je naar TU Delft met HAVO?

Veelgestelde vragen Hoe kan ik me inschrijven? voor een studie aan de TU Delft doe je via Studielink (). Nadat je ‘voorinschrijving’ daar is verwerkt, krijg je bericht van de TU Delft met daarin verdere informatie en formulieren waarmee je je inschrijving kunt voltooien.

 1. Alle informatie omtrent inschrijving bij de TU kan je vinden op,
 2. Voor de bacheloropleiding Aerospace Engineering geldt een Numerus Fixus.
 3. Dit betekent dat je voor toelating verplicht bent deel te nemen aan een,
 4. Houd er rekening mee dat je je voor deze opleiding voor 15 januari moet hebben aangemeld bij,

Kijk op de website van voor meer informatie. Kan ik in het voorjaar beginnen? Nee, je kan alleen in September aan zowel de BSc als de MSc programma’s beginnen. Moet ik met een N&G profiel Wiskunde B / Wiskunde D als keuzevak hebben? Als je over een VWO diploma, profiel Natuur & Gezondheid beschikt kan je je inschrijven, wel dien je te beschikken over wiskunde B en natuurkunde.

Je hebt een VWO-diploma N&T. Met een VWO-diploma N&G of HAVO/MBO vooropleiding moet je voorafgaand aan de inschrijving deficiënties ten opzichte van het VWO-niveau weggewerkt hebben voor de vakken wiskunde B en Natuurkunde. Deficiënties kunnen worden opgeheven door tentamen te doen bij het Boswell Instituut, de Open Universiteit, e.d., die hiervoor ook cursussen aanbieden. Kijk op de voor meer informatie.

In alle gevallen is deelname aan de verplicht alvorens aan de BSc Aerospace Engineering te mogen beginnen. De vraag is echter of dit de beste route tot de Msc in Aerospace Engineering van de TU Delft is. In de praktijk is tot nu toe gebleken dat de uitval onder de studenten die met een hbo-propedeuse bij L&R instromen zeer hoog is.

Het wordt om die reden door de studieadviseurs van Aerospace Engineering aan de TU Delft aangeraden om met een havo-achtergrond eerst de Bacheloropleiding op de hogeschool (Aviation dan wel Luchtvaarttechnologie) te volgen en af te ronden. Daarna kan je via het eenjarig schakelprogramma, schakelen naar de Master Aerospace Engineering.

Meer informatie over het schakelprogramma na je studie Aviation vind je op de, Kan met een propedeuse Aviation van de hogeschool van Amsterdam beginnen aan deze bachelor? Met een propedeuse Luchtvaarttechniek van Inholland of Aviation Hogeschool Amsterdam ben je toelaatbaar tot de BSc Aerospace Engineering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Je hebt een VWO-diploma N&T. Met een VWO-diploma N&G of HAVO/MBO vooropleiding moet je voorafgaand aan de inschrijving deficiënties ten opzichte van het VWO-niveau weggewerkt hebben voor de vakken wiskunde B en Natuurkunde. Deficiënties kunnen worden opgeheven door tentamen te doen bij het Boswell Instituut, de Open Universiteit, e.d., die hiervoor ook cursussen aanbieden. Kijk op de voor meer informatie.

In alle gevallen is deelname aan de verplicht alvorens aan de BSc Aerospace Engineering te mogen beginnen. De vraag is echter of dit de beste route tot de Msc in Aerospace Engineering van de TU Delft is. In de praktijk is tot nu toe gebleken dat de uitval onder de studenten die met een hbo-propedeuse bij L&R instromen zeer hoog is.

 • Het wordt om die reden door de studieadviseurs van Aerospace Engineering aan de TU Delft aangeraden om met een havo-achtergrond eerst de Bacheloropleiding op de hogeschool (Aviation dan wel Luchtvaarttechnologie) te volgen en af te ronden.
 • Daarna kan je via het eenjarig schakelprogramma, schakelen naar de Master Aerospace Engineering.

Meer informatie over het schakelprogramma na je studie Aviation vind je op de, Hoe kan ik tot Aerospace Engineering worden toegelaten als ik geen VWO diploma heb met N&T of N&G? Als je dit VWO diploma niet hebt, zijn er de volgende mogelijkheden:

Je doet staatsexamen vwo natuur&techniek. Om je hierop voor te bereiden zou je een of een (avond)opleiding voor volwassenen kunnen volgen of een e-cursus, bijvoorbeeld bij het, Je doet een colloquium doctum (CD) aan de TU Delft. Om in aanmerking te komen voor het colloquium doctum moet je 21 jaar of ouder zijn. Het colloquium doctum bestaat uit drie onderdelen: twee schriftelijke toetsen (een voor wiskunde en een voor natuurkunde) en een mondeling deel waarvoor je wordt opgeroepen als je beide toetsen hebt voltooid. De toetsen vinden plaats in januari, juni en augustus. Voor meer informatie over het CD op de TU Delft, de toetsingsdata en hoe je hier het beste op voor te bereiden kun je contact opnemen via de, Je doet een hbo-propedeuse van een verwante studie als je op grond van je HAVO profiel tot 1 van deze opleidingen wordt toegelaten. Hiervoor zal je contact met de hbo-instelling moeten opnemen. Met verwante studies worden bedoeld de technische hbo-opleidingen. Luchtvaarttechnologie (Inholland te Delft) en Aviation (Hogeschool van Amsterdam) sluiten het beste aan op Aerospace Engineering aan de TU Delft. Je voltooit een van bovengenoemde hbo-opleiding en doet ofwel de doorstroomminor tijdens je hbo of het schakelprogramma (premaster programme) na je hbo om in te kunnen stromen in de masteropleiding van Aerospace Engineering.

Is er een bindend studie advies? Sinds het collegejaar 2010-2011 geldt er een bindend studie advies voor de studie Aerospace Engineering aan de TU Delft. Dit betekent dat een student na een jaar een minimaal aantal studiepunten, 45 ECTS, behaald moet hebben om door te kunnen studeren in het tweede jaar.

 1. Gedurende het eerste jaar krijgt de student op een aantal vaste momenten begeleiding en terugkoppeling, en eventueel advies over alternatieven als de studie onverhoopt toch niet de juiste keuze blijkt te zijn geweest.
 2. Hoeveel uur heb je college in je eerste jaar? Het van het eerste jaar zit erg vol.
 3. Een normale collegedag begint om 8.45u en eindigt om 17.30u.

Gemiddeld spenderen studenten 30 uur per week op de faculteit exclusief zelfstudietijd. De lessen zijn meestal niet verplicht, maar voor veel practica en projecten geldt wel een aanwezigheidsplicht. Hoe lang doen studenten over hun studie? De gemiddelde studieduur ligt op ongeveer 7 jaar (BSc + MSc).

Voor een opleiding van officieel 5 jaar kan dit erg lang lijken. Er zijn verschillende reden voor deze verlenging. Sommige studenten kiezen ervoor om hun vakken meer te spreiden, gaan op een extra lange stage, werken (veel) naast hun studie of zijn buiten hun studie met activiteiten bezig. Heel wat Delftse studenten zijn lid bij een studenten-, studie- of sportvereniging en steken ook daar naast hun studie veel tijd in.

Welke vakken worden in het eerste jaar gegeven? Het eerstejaars vakkenpakket bestaat uit de volgende vakken:

Exploring Aerospace Engineering Introduction to Aerospace Engineering I/II Personal and Professional Development Aerospace Design and Systems Engineering Elements I Materials and Structures for Aircraift and Spacecraft Design and Construction Engineering Drawing Programming I Statics Physics I/II Dynamics Calculus I/II Linear Algebra

De vakken in je eerste jaar zijn onder te verdelen in drie groepen; Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek vakken, algemene techniek vakken en wiskunde en natuurkunde vakken. In je tweede en derde jaar krijg je steeds minder wis- en natuurkunde vakken en steeds meer luchtvaart- en ruimtevaart vakken.

Wanneer moet ik een specialisatie kiezen? De eerste drie jaar vormen de Bachelor opleiding. Tijdens deze drie jaar krijg je een algemene opleiding. Het eerste semester van het 3de jaar doe je een minor: een verbredend vakkenpakket. Je kunt een minor kiezen bij elke faculteit binnen en buiten de TU. De minor mag overal over gaan, van Spaans tot Natuurkunde.

Meer informatie vind je op minors.tudelft.nl. Na je Bachelor moet je een Master kiezen. Afhankelijk van de mastertrack en het profiel wat je gekozen hebt krijg je een bepaald vakkenpakket dat je aanvult met keuzevakken. Welke afstudeerrichtingen zijn er? Binnen de kun je kiezen uit vijf tracks, waarbinnen je weer kunt kiezen uit verschillende profielen.

Aerodynamics and Wind Energy Flight Performance and Propulsion

Flight Performance Propulsion and Power

Aerospace Structures and Materials

Materials Structures Manufacturing Durability

Control and Operations

Control and Simulation Aircraft Noise and Climate Effects Air Transport Operations

Spaceflight

Space Engineering Space Exploration

Meer informatie over de mastertracks en de vakken die je binnen de profielen kunt volgen is te vinden op de website van, Welke taal wordt er gesproken op de opleiding? De volledige Bacheloropleiding wordt in het Engels aangeboden. Het Nederlandstalige programma is geschrapt.

Kan ik ook piloot/astronaut worden? Nee. Deze opleiding biedt geen perspectieven in deze richting. Sommige studenten (afgestudeerden) beginnen na hun diploma nog aan een pilotenopleiding maar dat komt niet vaak voor. Tot vandaag zijn er ook nog geen astronauten bij ons afgestudeerd. Wat voor een laptop heb ik nodig en waar kan ik deze halen? De TU Delft is een laptop project gestart speciaal voor eerstejaars studenten.

Meer informatie over dit project vind je, Hier staan ook de specificaties van de laptop die je via dit laptopproject kan kopen. Het is overigens niet verplicht om je laptop via de TU aan te schaffen. De meeste studenten vinden een kamer via het instemmingsysteem.

 1. Als er in een huis een kamer vrijkomt komen alle geïnteresseerden op een avond langs en beslissen de overige huisgenoten wie de vrijgekomen kamer krijgt.
 2. Dit kan soms vrij lastig zijn in de drukke periodes waar er soms meer dan 30 mensen voor dezelfde kamer komen.
 3. Een andere optie is om bij een hospita in te trekken.

Op verschillende plaatsen kan je de aanbiedingen voor kamers vinden. Kijk daarom regelmatig op de website van de, de Delftse studenten huisvestingsorganisatie, schrijf je in bij de kamerwinkel (in de aula van de TU Delft), kijk bij boekenhandel Waltman en eventueel in delftse bladen (Delftsche courant) voor hospita-aanbiedingen.

Een meeloopdag is een door de Faculteit Aerospace Engineering georganiseerde dag waarop je kennismaakt met de studie en de faculteit. In een groep van ongeveer 40 man krijg je een presentatie van een student over de faculteit, volg je proefcolleges (speciaal gehouden voor de meeloopdag door een professor van de faculteit), woon je een echt eerstejaarscollege bij en doe je een luchtvaart- of ruimtevaart workshop.

Hoe meld ik mij aan voor een activiteit en welke activiteiten zijn er? Via kan je je aanmelden voor de meeloopdagen en open dagen. : Veelgestelde vragen